Onze school
Openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs
De Swoaistee 
Kiel 7 
050-3210477 
directie@swoaistee.o2g2.nl
www.swoaistee.nl

In de wijk Lewenborg, waar de school staat, zijn alle straten en gebouwen vernoemd naar alles wat met scheepvaart te maken heeft. 'Swoaistee' is Gronings voor zwaaiplaats, een plek waar boten kunnen draaien. Op onze school vindt onderwijs plaats volgens de Jenaplanprincipes, een onderwijsconcept ontwikkeld door Peter Petersen in de jaren twintig in Duitsland in het plaatsje Jena.

De Swoaistee is een Jenaplanschool.
De school telt ± 625 leerlingen verdeeld over 26 groepen. Naast de directeur zijn er 40 leerkrachten werkzaam op De Swoaistee.Daarnaast telt de school 8 ondersteunende personeelsleden, waaronder conciërges en onderwijsassistenten. Het Jenaplanconcept is ontwikkeld door de pedagoog Peter Petersen. Peter Petersen was tussen 1920 en 1950 verbonden als hoogleraar aan de universiteit in Jena. Gesteund door zijn vrouw voerde hij onderwijskundige experimenten uit met als doel: Kinderen een vorming te geven in overeenstemming met hun aanleg en interesse. Hieruit ontstond het Jenaplanonderwijs. Jenaplanonderwijs is een onderwijsconcept gebaseerd op een aantal basisideeën en uitgangspunten. Iedere school kan zijn eigen accenten en invulling geven aan deze basisideeën. Het is een levend concept dat voortdurend aangepast moet worden aan de tijd waarin wij leven en aan de omgeving. De basisideeën zijn hetzelfde gebleven. Hieronder staan enkele van die ideeën die De Swoaistee hoog in het vaandel draagt:

* Er wordt uitgegaan van een samenleving waarin alle mensen als gelijkwaardig worden beschouwd. Door Jenaplanonderwijs willen wij meebouwen aan zo'n samenleving.

* Ieder kind is een uniek wezen en heeft het recht zijn eigen identiteit te vormen. De begeleiders hebben de taak de mogelijkheden van elk kind te zoeken en te stimuleren, om het te helpen bij het vormen van zijn persoonlijkheid.

* Het vormen van een persoonlijkheid kan alleen binnen een gemeenschap. Een van die gemeenschappen waarin een kind opgroeit, is de school. Op een Jenaplanschool wil men kinderen leren een goed functionerend lid van die gemeenschap te zijn, dienstbaar aan de gemeenschap, maar ook weerbaar, kritisch, opkomend voor zichzelf en anderen. We willen de kinderen leren hun vrijheid goed te gebruiken en hen leren dat vrijheid met verantwoordelijkheid te maken heeft en dat ook anderen de vrijheid gegund moet worden.

Op een Jenaplanschool worden de verschillen tussen kinderen positief benaderd.
Concreet voor De Swoaistee betekent dit:

* Opvoeden is belangrijk.
Onze school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ondersteunend personeel en ouders en verzorgers. Leerkrachten en ouders zijn samen de opvoeders van de kinderen. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van de kinderen en is daarom veel meer dan het leren lezen, schrijven, taal en rekenen en wereldoriënterende vakken. Op een Jenaplanschool wordt expliciet aandacht besteed aan waarden en normen, verantwoordelijkheid dragen, (samen)werken en spelen.

* Ieder mens is uniek
Het belangrijkste basisprincipe van Jenaplan is: Ieder mens (ieder kind) is uniek. We vinden dat kinderen moeten leren omgaan met het feit dat iedereen verschillend is. Daarom zitten kinderen bij ons op school in een stamgroep. In de stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas.

* Leren is belangrijk
Als opvoeders willen we dat onze kinderen verantwoordelijke, zelfredzame, mondige, sociale, creatieve en zelfstandige volwassenen worden. Om dat doel te bereiken zullen kinderen niet alleen sociaal-emotioneel moeten worden gevormd. Ze moeten ook goed kunnen lezen, rekenen, schrijven en kennis van de wereldoriënterende vakken hebben. Ze moeten zich zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen uitdrukken en deze tijd van informatietechnologie goed de wegen weten te bewandelen om kennis te vergaren en te verwerken. Zonder intellectuele bagage is bovenstaande niet mogelijk. Vandaar dat op De Swoaistee het verwerken van kennis een belangrijke plaats inneemt.

Tot zover enkele ideeën van De Swoaistee. Zowel in het schoolplan als in de schoolgids is uitgebreidere informatie te vinden over inhoudelijke en praktische zaken. De schoolgids is opvraagbaar, het schoolplan ligt ter inzage op De Swoaistee.
Vanzelfsprekend is iedere geïnteresseerde welkom om een keer te komen kijken.