Schoolorganisatie
De opbouw van de school is een gevolg van onze opvatting, dat de leerlingen zoveel mogelijk door een ononderbroken ontwikkelingsgang de basisschool moeten kunnen doorlopen. Om deze reden zijn de stamgroepen verdeeld over vier 'bouwen'. De door ons gekozen indeling wijkt af van het model, dat de meeste andere scholen in Nederland hebben gekozen. Vóór de invoering van de basisschool was de overgang tussen de kleuterschool en de lagere school voor veel leerlingen een hoge drempel, die veelal tot vele problemen leidde. Door na de invoering van de basisschool voor een model te kiezen, waarbij de leerlingen op 6-jarige leeftijd een dergelijke grote overstap wordt bespaard, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de gewenste ononderbroken ontwikkelingsgang door de basisschool. 
Als vierjarigen komen de kinderen op school in één vande stamgroepen van de eerste bouw, de voorbouw. Daar blijven ze minimaal tot hun vijfde verjaardag. Vervolgens komen ze in een stamgroep van de onder- bouw, waar ze gedurende een periode van twee jaar worden begeleid. Ook de daaropvolgende middenbouw duurt twee jaar. De basisschool wordt afgesloten in een stamgroep van de drie jaar durende bovenbouw. De leerlingen hebben dan minimaal acht jaar op de basisschool onderwijs gevolgd. 

 oudsten bovenbouw 8e jaars 
 middelsten bovenbouw   7e jaars 
 jongsten bovenbouw   6e jaars 
 oudsten middenbouw 5e jaars 
 jongsten middenbouw   4e jaars 
 oudsten   onderbouw     3e jaars 
 jongsten   onderbouw     2e jaars 
 oudsten   voorbouw   1e jaars 
 jongsten   voorbouw   0e jaars