Verlofregeling
Als u voor uw kind verlof wilt aanvragen, dan dient u dit schriftelijk 't liefst één week van te voren te doen bij de directie. U kunt hiervoor een formulier halen bij directie. De directie bekijkt of inwilliging van het verlof mogelijk is en geeft dan schriftelijk toestemming. Voor het opnemen van verlof i.v.m. vakantie mag geen toestemming worden verleend. Alleen als u een werkgeversverklaring kunt overleggen, waarin staat dat u niet in staat bent om uw vakantie tijdens de schoolvakanties op te nemen, kunnen wij verlof verlenen. Voor informatie over verlofregelingen kunt u altijd terecht bij de directie.

De leerplicht 
Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Sterker nog, uw kind móet naar school. In de Leerplichtwet staat dat ieder kind vanaf zijn vijfde tot en met het schooljaar waarin het zestien wordt, verplicht is naar school te gaan. Daarna moet een kind nog een jaar lang minimaal twee dagen per week naar school. Deze wet geldt voor alle inwoners van Nederland. Dus ook als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, eist de wet dat u uw kind naar school stuurt. 

Uw taak als ouder of verzorger 
Als u een kind in het basisonderwijs heeft, moet u ervoor zorgen dat uw kind wordt ingeschreven op een school. Ook moet u erop toezien dat uw kind de lessen bijwoont. Gebeurt dat niet, dan bent u degene die daarop aangesproken wordt. Elke gemeente, dus ook Groningen, heeft daarvoor leerplichtambtenaren in dienst. Zij zijn degenen die ervoor zorgen dat de Leerplichtwet ook nageleefd wordt.
 
Wanneer hoeft uw kind niet naar school
Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek is bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de directeur van de school. Een ander geval is als u naar een belangrijke gebeurtenis moet zoals een bruiloft of een begrafenis. Ook dat moet u melden bij de schooldirecteur. Die beoordeelt vervolgens of uw kind wel of niet mag verzuimen. Geeft de directeur geen toestemming en uw kind verzuimt toch, dan meldt hij dit bij de leerplichtambtenaar. 
Als het gaat om meer dan tien dagen binnen een schooljaar, heeft u trouwens ook nog de toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. 

Op vakantie buiten de schoolvakantie 
Slechts in één geval mag u uw kind meenemen buiten de vastgestelde schoolvakanties: als u een beroep heeft, bijvoorbeeld in de horeca of de agrarische sector, waardoor u in die tijd niet weg kunt. U moet dit aanvragen bij de directeur van de school. Het kan maar één keer per jaar, en als het voor langer dan twee weken is, moet ook de leerplichtambtenaar weer toestemming geven.

De gevolgen als uw kind niet regelmatig naar school gaat
Blijft uw kind zonder geldige reden drie dagen achter elkaar weg van school, dan geeft de schoolleiding dit door aan de leerplichtambtenaar. Die zal vervolgens contact met u opnemen om te horen waarom uw kind niet naar school gaat. Misschien is uw kind het slachtoffer van pesten, of misschien spijbelt het zonder dat u het weet . Samen met u probeert de leerplichtambtenaar een oplossing te zoeken. Maar let wel: als uw kind blijft verzuimen, kan hij ook maatregelen nemen. In het ergste geval loopt u zelfs de kans dat u met justitie in aanraking komt. De leerplichtambtenaar kan namelijk proces-verbaal opmaken. Uw kind moet nu eenmaal naar school, dat is wettelijk verplicht.

Verzuim van gymnastiek of zwemmen. 
Als een kind niet kan meedoen met gymnastiek of zwemmen verzoeken we u dit schriftelijk of mondeling mee te delen aan de stamgroepleiding of aan de vakleerkracht. Ook als uw kind om bepaalde redenen niet mee kan douchen willen we graag even een berichtje. 

Tot slot
Mocht uw kind problemen hebben waardoor het niet meer naar school wil, praat daar dan over met de leraren of de directie. Zij zullen al het mogelijke in het werk stellen om de problemen op te lossen.