Ziekmeldingen en ongeoorloofd verzuim
Afmelding/ziekte 
De school stelt de ouders in staat om vanaf 08.15 uur hun kinderen af te melden. Dit wordt onmiddellijk doorgegeven aan de leerkracht. Het afmelden van kinderen kan telefonisch gedaan worden op nummer 050-3210477. De leerkracht checkt elke ochtend of alle kinderen aanwezig zijn. Als een kind zonder geldige opgave van reden absent is wordt er zo spoedig mogelijk met de ouders/verzorgers contact opgenomen. Verlof moet speciaal worden aangevraagd d.m.v. een daarvoor bestemd formulier dat u kunt ophalen bij de leerkracht. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim altijd te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen.

Kinderziekten / stofvrije ruimtes 
Wanneer uw kind één van de kinderziekten heeft, verzoeken wij u uw kind zolang thuis te houden tot de ziekte volledig achter de rug is. Dit i.v.m. het goed functioneren van uw kind en met het oog op besmettingsgevaar. Ten behoeve van kinderen en medewerkers met cara en astma komen in principe geen huisdieren in de school en is roken alleen op plaatsen toegestaan die buiten het directe bereik liggen van kinderen (in het hele gebouw is roken niet toegestaan). 

Verzuim om andere redenen / Extra verlof Bijzondere omstandigheden.

In de Leerplichtwet 1969 (art.11 sub f en g) wordt bepaald dat u extra verlof voor u kind kun vragen, wanneer: -  U tijdens geen enkele schoolvakantie de mogelijkheid heeft om met uw kinderen op vakantie te gaan (dit is alleen het geval wanneer u uw beroep uitoefent in de agrarische sector of in de horeca); - Er sprake is van andere gewichtige omstandigheden. De term ándere gewichtige 'omstandigheden' is een redelijk vage term.Hieronder wordt geformuleerd wat onder andere gewichtige omstandigheden wordt verstaan en wanneer u extra verlof voor uw kind kunt aanvragen.

Bepaalde beroepen 
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet in slechts één geval buiten de gewone schoolvakanties vrij worden gegeven. Dit kan alleen wanneer één van de ouders een beroep heeft waardoor u niet in de gewone schoolvakanties op vakantie kunt met uw gezin. Dit mag: 
- Eén maal per schooljaar en niet langer dan 10 schooldagen; 
- Niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar; Er kan een werkgeversverklaring worden gevraagd. Andere gewichtige omstandigheden Bij gewichtige omstandigheden is er geen sprake van vakanties. Bij gewichtige omstandigheden moet het gaan om factoren waar u niets aan kunt doen en die zo zwaar wegen dat uw kind niet naar school kan. In de volgende omstandigheden is er sprake van gewichtige omstandigheden:
- Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners. Een leerling kan maximaal 4 dagen verlof krijgen wanneer het gaat om ouders (1e graad). 2 dagen, wanneer het gaat om broers, zussen of grootouders(2e graad). En 1 dag verlof voor oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (3e graad). 
- Huwelijk van familie (1e,2e en 3e graad). Maximaal 2 dagen verlof. Dit is afhankelijk van het feit of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de gemeente van de belanghebbende.
- 12,5 -, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor ten hoogste 1 dag. - Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, maximaal 1 dag verlof 
- Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover die niet buiten de lesuren kan geschieden.
- Bij een 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum van familie (1e en 2e graad) voor ten hoogste 1 dag. 
- Gezinsuitbreiding, uw kind krijgt maximaal 1 dag extra verlof. 

De volgende situaties zijn géén andere gewichtige omstandigheden: 
- Familiebezoek in het buitenland 
- Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding. 
- Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 
- Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan. 
- Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte. 
- Verjaardagen van familie of vrienden en andere festiviteiten kunnen belangrijke gebeurtenissen zijn, maar niet gewichtig genoeg om uw kind daarvoor thuis te houden. Ook niet als opa 85 wordt en zijn verjaardag in het land van herkomst wordt gevierd. 
- Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Wat moet u doen? 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur te worden voorgelegd. Wanneer u extra verlof aanvraagt, kan er om bewijs worden gevraagd. Wanneer u niet in staat bent door een bepaald beroep op vakantie te gaan in de gewone vakanties, dan dient u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan te vragen. Omdat de periode voor verlof op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders nooit langer kan bedragen dan 10 dagen, beslist de directeur van de school altijd over een dergelijke aanvraag.

Geen toestemming 
Wanneer er een beslissing is genomen op uw aanvraag voor extra verlof, dan krijgt u hier schriftelijk bericht van. Wanneer de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van mening is dat er van extra verlof geen sprake is en u houdt uw kind toch thuis, dan wordt er een proces verbaal opgemaakt en kunt u een geldboete verwachten.

Niet eens met de beslissing? 
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing, dan maak u altijd eerst bezwaar bij degene die het besluit genomen heeft. Als u bezwaar wilt maken, dan moet u dit doen binnen zes weken nadat het besluit aan u bekend is gemaakt. Als u het daarna nog niet eens bent met de beslissing, dan kunt u hierover in beroep gaan bij de arrondissements rechtbank in Groningen. Aan zo'n juridische procedure zijn kosten verbonden.