Inspraak
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR behartigt de belangen van de scholen op bestuursniveau. Van elke school binnen het schoolbestuur voor Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2), heeft een afgevaardigde in de GMR zitting. Dit kan een ouder of een teamlid zijn. De GMR vergadert over schooloverstijgende zaken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR advies of instemmingsrecht.