Inspraak
Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) zijn volgens de bepalingen van het MR-reglement de ouders en het schoolteam vertegenwoordigd. Voor dit schooljaar is het aantal MR-leden, bepaald aan de hand van het leerlingenaantal, acht. Vier ouderleden en vier teamleden. In het algemeen kan gezegd worden, dat de MR door burgemeester en wethouders gevraagd wordt om met betrekking tot een aantal zaken advies te geven of instemming te betuigen. Daartoe bezit de MR het adviesrecht en het instemmingsrecht. In het laatste geval kan de MR duidelijk invloed uitoefenen. Het MR-reglement vermeldt welke beleidspunten instemmingsrecht dan wel adviesrecht geven. 
De onderwerpen van de vergaderingen zijn voornamelijk van onderwijsinhoudelijke aard, zoals bespreking van het ontwikkelingsplan, de formatieberekening, de relatie tussen ouders en de leerkrachten, de inzet van de teamleden en de bespreking van de onderwijskundige nota's uitgegeven door het schoolbestuur. Leden van de MR hebben een zittingstermijn van twee jaar, maar kunnen besluiten zich opnieuw verkiesbaar te stellen. De oudergeleding van de MR wordt door de ouders van de school gekozen. Elke ouder kan zich in principe als kandidaat opgeven. De MR vergadert ongeveer tien keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De verslagen van de vergaderingen zijn te vinden op de prikborden in de school. De MR organiseert de jaarlijkse algemene ouderavond waarop de school verantwoording aflegt aan de ouders over een groot aantal activiteiten.
Mocht u contact willen opnemen met de MR, dan kan dat via volgend e-mailadres: mr@swoaistee.nl