Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 13

Donderdag 17-03-2011
Jaargang 35, nummer 13

Welkom
Lone Vrijhoef, Keysha Duinkerk en Senna Streur heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Rapportage
Volgende week krijgen de meeste kinderen het rapport mee en zullen de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school.
Dit schooljaar is er binnen het team een 'werkgroep rapportage' aan de slag. Het huidige rapport kent een lange traditie en heeft heel specifieke kwaliteiten. Het is echter voor de stamgroepleiders ook een heel arbeidsintensief rapport. Regelmatig worstelen we met het evenwicht tussen enerzijds heel kindgerichte informatie en anderzijds de hardere toetsgegevens op het gebied van de leervorderingen. Ondanks een heel beredeneerde verdeling van huisbezoeken, gesprekken en rapporten over het schooljaar horen we (te) vaak dat ouders het gevoel hebben pas laat in het schooljaar geïnformeerd te worden over de voortgang van hun kind. Daarom onderzoeken we alternatieven en bekijken we de gehele planning. We willen de kwaliteit van het huidige rapport behouden, het opstellen ervan werkbaar houden voor de stamgroepleiders én de ouders en kinderen het hele jaar door zo optimaal mogelijk informeren over het welbevinden en de voortgang. Een inhoudelijke uitdaging en een fikse uitwerk-klus !
We houden jullie uiteraard op de hoogte en hopen volgend jaar met een nog betere rapportage voor de dag te kunnen komen.

Koffieconcert
Bespeel je een instrument, kun je goed zingen of dansen, doe dan mee op zondag 10 april aan ons jaarlijks koffieconcert van 10.30 uur tot 12.30 uur. Kinderen kunnen alleen of samen met vrienden, ouders, opa's, oma's of andere familieleden meedoen aan dit concert. Het optreden mag maximaal drie minuten duren. Ook oud leerlingen worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Geef je zo snel mogelijk op via een opgavestrookje dat te vinden is op de kast in het Ruim en lever deze in bij Michelle (Robbenplaat) of Bart (Tjalk). Verder is iedereen van harte welkom om het concert bij te wonen. Entree €1,00 inclusief een kopje thee/koffie/ranja. We rekenen weer op een hoop enthousiaste deelnemers.

Bezuinigingen
De Rijksoverheid en de gemeenten moeten flink bezuinigen en het onderwijs wordt daarbij helaas niet gespaard. Samen met de financiële ruzie tussen het nieuwe schoolbestuur en de gemeente Groningen zorgt dit ervoor dat er nog strakker wordt gelet op de schooluitgaven. Dit betekent dat ook onze school volgend schooljaar fors moet gaan bezuinigen.
Het MT, het team en de MR zijn al maanden bezig om de bezuinigingen in kaart te brengen en maatregelen te treffen die het onderwijs in de groepen zo min mogelijk zullen gaan raken. Een hele krachttoer !
In april zal het MT aan de MR (en daarna uiteraard aan alle ouders) een pakket maatregelen presenteren, dat moet leiden tot een gezonde financiële situatie voor de komende jaren. Uitgangspunt daarbij blijft dat het huidige aantal stamgroepen gehandhaafd blijft op 24 ! Op dit moment staat vast dat Marijke en Garrie aan het einde van dit schooljaar met pensioen gaan. Hun banen worden echter niet weer opgevuld. Hun taken moeten worden overgenomen door het zittende personeel.
De discussie over de gesubsidieerde banen (onze ondersteuners) wordt eerst gevoerd in de politieke arena. Als de gemeenteraad besluit om de subsidiekraan volledig dicht te draaien komen hun banen flink op de tocht te staan. Dit besluit valt echter pas in de zomer, tot zolang is het zaak de politiek ervan te overtuigen dat er andere oplossingen onderzocht moeten worden.

Journaal digitaal
Er zijn nu 200 aanmelding voor een digitaal Journaal, het zouden er ongeveer 500 moeten zijn. Je kunt je nog steeds via onze website abonneren op het Journaal. Het is een kleine moeite en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Aanmelden kun je doen door op de website op 'Journaal' te klikken, vervolgens op 'Journaal in je mail' en dan verschijnt er een mogelijkheid om je aan te melden. Je krijgt dan één keer in de twee weken een mailtje met daarin het Journaal. Alleen bij nadrukkelijk verzoek, gemeld bij de leerkracht van je oudste kind op school, wordt er nog een Journaal op papier meegegeven.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Donderdag 24 maart wordt er een workshop georganiseerd voor ouders over het ontbijt. Over eten en niet willen eten.
Donderdag 31 maart is er een informatieavond voor ouders/opvoeders van pubers (10-16 jaar) over seksualiteit en genotmiddelen gebruik bij jongeren en contact met je puber. Opgave kan per email: cjglewenborg@gmail.com of kijk voor meer informatie op de website: www.cjg.groningen.nl

Screening GGD
De komende tijd is de doktersassistente Anita Riemsma van de GGD op school om de kinderen van groep 2 en 7 te screenen. Er hangen lijsten bij de deuren en de ouders hebben een brief hierover ontvangen.

Oudertevredenheidsenquête
De vragenlijst is al door veel ouders ingevuld, hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen is belangrijk om zo veel mogelijk vragenlijsten terug te krijgen. Dit kan nog tot maandag 21 maart. Alvast bedankt voor het invullen.

Ouderbijdrage
Namens de ouderraad willen wij iedereen die de jaarlijkse ouderbijdrage nog niet heeft overgemaakt, vragen dit voor 1 april 2011 te doen. Het gaat om een bedrag van € 40,- per kind. Hiervan is €18,- een vrijwillige ouderbijdrage die hard nodig is om de jaarlijkse activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen op school. € 22, - is het verplichte bedrag om de schoolreis te kunnen bekostigen. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 2532117 van Openbare Basisschool de Swoaistee. Graag voor- en achternaam en de naam van de stamgroep van het kind meegeven als kenmerk bij de betaling. Alvast bedankt voor het overmaken.
Sinds begin dit jaar is binnen de ouderraad Lars Jongen de nieuwe penningmeester die verantwoordelijk is voor het incasseren van de ouderbijdrage. Vragen over de betaling van de ouderbijdrage kunt u mailen naar larsjongen@hotmail.com

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


AGENDA

 • donderdag 24-03 rapportage
 • woensdag 30-03 rapportage
 • vrijdag 08-04 weeksluiting Dek: middenbouw en bovenbouw ( presentatie Matrozen), weeksluiting Ruim: voorbouw en onderbouw ( presentatie Piratennest)
 • zondag 10-04 koffieconcert
 • dinsdag 19-04 or/mr
 • vrijdag 22-04 begin paasvakantie
 • dinsdag 26-04 weer naar school
 • zaterdag 30-04 begin meivakantie
 • maandag 09-05 weer naar school
 • woensdag 11-05 sportdag
 • dinsdag 17-05 or/mr


Journaaltjes:
Te koop: Playstation 2, informatie op te vragen bij Jacobien, tel. 0504090862
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-