Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 14

Donderdag 31-03-2011
Jaargang 35, nummer 14

Welkom
Chiara Geimeno Sasson, Esi Acquah, Albert Wolters en Chinouk Nanning heten we harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Lustrumviering
In 1976 ging de Swoaistee van start. Dit betekent dat we dit jaar het 35-jarig bestaan kunnen vieren! Omdat de zomervakantie dit schooljaar laat valt (vanaf 22 juli) gaan we in de maanden mei - juli op een aantal momenten aandacht besteden aan deze lustrumviering.
Het eerste spectaculaire feest is de schoolreis, dat dit jaar een heel apart karakter krijgt. De week van 9 mei zal een themaweek worden die in het teken zal staan van het thema van de schoolreis. We sluiten deze themaweek op een spectaculaire manier af in de vorm van een schoolreis op vrijdag 13 mei. Noteer de datum 13 mei alvast in je agenda! In de volgende Journaals (en door aparte brieven) krijg je nog veel meer informatie en verklappen we wat meer!

Koffieconcert
Er is al een aantal inschrijvingen binnen, maar het mogen er nog meer worden. Dus bespeel je een instrument, kun je goed zingen of dansen, doe dan mee op zondag 10 april aan ons jaarlijks koffieconcert van 10.30 uur tot 12.30 uur. Kinderen kunnen alleen of samen met vrienden, ouders, opa's, oma's of andere familieleden meedoen aan dit concert. Het optreden mag maximaal drie minuten duren. Ook oud leerlingen worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Geef je zo snel mogelijk op via een opgavestrookje dat te vinden is op de kast in het Ruim en lever deze in bij Michelle (Robbenplaat) of Bart (Tjalk). Verder is iedereen van harte welkom om het concert bij te wonen. Entree €1,00 inclusief een kopje thee/koffie/ranja. We rekenen weer op een hoop enthousiaste deelnemers.

Internationale stage
Op verzoek van een particuliere Jenaplanschool in Würzburg (Duitsland) ontvangen we in de weken 15/16 een leerkracht van deze school als stagiaire in de bovenbouw. Hij gaat vooral kijken naar onze invulling van de wereldoriëntatie en de manier waarop in de Nederlandse traditie het Jenaplanonderwijs vorm heeft gekregen. Dus als je binnenkort de kinderen Duitse woorden hoort gebruiken, weet je waar dit vandaan komt !

Aktie voor behoud van de ondersteuningsbanen
Op woensdag 13 april vergadert de Raadscommissie Werk en Inkomen over de subsidie voor de zgn. I.D.-banen. Veel mensen die gebruik maken van deze regeling zijn werkzaam in het onderwijs.
Voorafgaande aan deze vergadering is er om 15.00 uur op de Grote Markt een manifestatie om de Raad duidelijk te maken dat deze banen maatschappelijk nog steeds heel belangrijk zijn en dat de subsidie niet zomaar in één keer kan worden beëindigd.
Uiteraard is elke steun welkom, dus als je tijd hebt ... kom naar de Grote Markt !!

Bovenbouw op excursie
Begin april gaan de verschillende bovenbouwgroep op excursie. Het thema van de excursie is 'Tweede Wereldoorlog dichterbij in Groningen'. De leerlingen krijgen een rondleiding door de binnenstad en brengen een bezoek aan de Groninger Archieven en een synagoge.

Werkgroep schoolfeest
Voor het organiseren van ons jaarlijkse schoolfeest zijn we al een aantal keren bij elkaar geweest. We bruisen weer van de ideeën! Willen jullie de datum van het schoolfeest: vrijdag 24 juni vast vrijhouden zodat we weer kunnen rekenen op veel ouderhulp?!
Voor het schoolfeest zijn kleine prijsjes voor bv de grabbelton tijdens het middagprogramma weer erg welkom. Hebben jullie thuis nog een verzameling speeltjes van bv Mac Donald liggen, dan zijn wij er super blij mee! Ook zijn we op zoek naar spiegels in verschillende maten! Binnenkort horen jullie meer over het thema en het programma!
Spullen kunnen ingeleverd worden bij De Kikkersloot, Schateiland of De Krokodillenplas!

Journaal digitaal
Er zijn nu iets meer dan 250 aanmeldingen voor het Journaal digitaal, het zouden er ongeveer 500 moeten zijn. Je kunt je nog steeds via onze website abonneren op het Journaal. Het is een kleine moeite en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Aanmelden kun je doen door op de website op 'Journaal' te klikken, vervolgens op 'Journaal in je mail' en dan verschijnt er een mogelijkheid om je aan te melden. Je krijgt dan één keer in de twee weken een mailtje met daarin het Journaal. Alleen bij nadrukkelijk verzoek, gemeld bij de leerkracht van je oudste kind op school, wordt er nog een Journaal op papier meegegeven.

Project Landschap en Omgeving
Wereldoriëntatie vormt het hart van het Jenaplanonderwijs. We gebruiken de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen om de wereld om ons heen te kunnen ontsluiten en begrijpen. Binnen Jenaplanscholen wordt de wereldoriëntatie niet in de vorm van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie gegeven, maar worden kernbegrippen thematisch aangeboden in allerlei vormen (kringen, excursies, eigen studies, thema's binnen de stamgroep, de bouw of de hele school).
We leren wel apart vaardigheden aan (bijv. het gebruik van woordenboeken, registers, het internet) en we kennen inscholingscursussen voor bijv. topografie. Voor het basisonderwijs zijn kerndoelen afgesproken voor alle vakgebieden. Samen met de Stichting Leerplanontwikkeling hebben de Jenaplanscholen de kerndoelen voor de wereldoriëntatie vertaald naar ervaringsgebieden (thema's).
Deze ervaringsgebieden zijn : Het Jaar rond, Landschap en Omgeving, Maken en Gebruiken, Techniek, Communicatie, Samenleven, Mijn leven. Als deze ervaringsgebieden tijdens de schoolloopbaan van een kind cyclisch aan bod komen, kunnen de kerndoelen ruimschoots worden gehaald. Eén keer per jaar werken we een ervaringsgebied uit in de vorm van een 'verhalend ontwerp'. Dit is een techniek waarbij de leerinhouden worden opgehangen aan een verhaal, dat zich tijdens de 'projectperiode' in de eigen stamgroep ontwikkelt. Daarom zal de start in veel groepen nog gelijk zijn, maar ziet het uiteindelijke resultaat er heel verschillend uit! Een ervaringsgebied kan ook heel goed in de vorm van een project worden gegeven, waarbij de nadruk meer ligt op het formuleren van deelvragen, onderzoeks-opdrachten en presentaties. De bovenbouw gaat dit jaar meer op deze manier aan de slag.
Dit jaar is het ervaringsgebied 'Landschap en Omgeving' weer aan de beurt. In de week van 25 april zal er volop gepresenteerd gaan worden.
Kameleon (bovenbouw) vormt de enige uitzondering. In het kader van Cultuur in de Spiegel (in samenwerking met de Rijksuniversiteit van Groningen) voert Elsemieke binnen haar groep een heel eigen opdracht uit. Het verhalend ontwerp raakt hier aan het thema 'Mensenrechten'.
Blijf het Journaal lezen zodat U goed wordt geïnformeerd over de presentaties !

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG organiseert ook deze maand weer verschillende bijeenkomsten.
Maandag 4 april van 10.00 - 11.30 uur: Sport met Muziek voor ouders. Leer hoe je spanning en stress herkent en kunt omzetten naar een gevoel van ontspanning.
Donderdag 7 april van 10.00 - 11.30 uur: Kinderen die ruzie maken. Themaochtend voor ouders over ruzie gedrag en wat je als ouder kunt doen.

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


AGENDA

 • vrijdag 08-04 weeksluiting Dek: middenbouw en bovenbouw ( presentatie Matrozen), weeksluiting Ruim: voorbouw en onderbouw ( presentatie Piratennest)
 • zondag 10-04 koffieconcert
 • dinsdag 19-04 or/mr
 • vrijdag 22-04 begin paasvakantie
 • dinsdag 26-04 weer naar school
 • zaterdag 30-04 begin meivakantie
 • maandag 09-05 weer naar school
 • woensdag 11-05 sportdag
 • vrijdag 13-05 schoolreis
 • dinsdag 17-05 or/mr
 • vrijdag 20-05 weeksluiting Dek: Kotter, Ketelbinkie, Jutters, Robbenplaat, Optimist, weeksluiting Ruim: Schoener, Krokodillenplas, 't Vlot, Pinguïnrots, Matrozen, Tjalk
 • woensdag 01-06 margedag hele school


Journaaltjes:
Te koop: Playstation 2, informatie op te vragen bij Jacobien, tel. 0504090862
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-